Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van KijkopGaragedeuren.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna: “afnemer”) van KijkopGaragedeuren wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door KijkopGaragedeuren schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes
2.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van KijkopGaragedeuren zijn vrijblijvend. Aanvaarding van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door KijkopGaragedeuren.
2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogus, website, brochures, werktekeningen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor KijkopGaragedeuren indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met KijkopGaragedeuren komt niet eerder tot stand dan nadat KijkopGaragedeuren in een schriftelijke orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat KijkopGaragedeuren het contract heeft ondertekend.
3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor KijkopGaragedeuren slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door de KijkopGaragedeuren zijn geaccepteerd.
3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met KijkopGaragedeuren medewerkers bindt KijkopGaragedeuren niet dan nadat en voor zover zij door KijkopGaragedeuren schriftelijk worden bevestigd.
3.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van KijkopGaragedeuren zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan KijkopGaragedeuren kenbaar maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door KijkopGaragedeuren opgegeven of met KijkopGaragedeuren overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere heffingen.
4.2 Door KijkopGaragedeuren opgegeven of met KijkopGaragedeuren overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij KijkopGaragedeuren bekende uitvoeringsomstandigheden bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoal bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop KijkopGaragedeuren haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft KijkopGaragedeuren het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.
4.3 KijkopGaragedeuren is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a: 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De prijzen van KijkopGaragedeuren zijn voorts erop gebaseerd dat de installatie op vooraf overeengekomen datum en zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 5: Verpakking 5.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door KijkopGaragedeuren verzorgd en is in de verkoopprijs begrepen; zulks op de voor KijkopGaragedeuren voordeligste wijze. 5.2 Indien door de afnemer afwijkende verpakking wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Uitvoering 6.1 Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn vrijblijvend. 6.2 Specificaties zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van KijkopGaragedeuren zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat KijkopGaragedeuren hiervan vooraf melding behoeft te doen, en binden haar niet. 6.3 KijkopGaragedeuren is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer. 6.4 Indien is overeengekomen dat KijkopGaragedeuren de installatie van de te leveren producten zal verzorgen, dienen vooraf door, en voor rekening van de afnemer, en volgens de instructie van KijkopGaragedeuren, de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door KijkopGaragedeuren gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen van voornoemde instructie, zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Levering 7.1 De door KijkopGaragedeuren te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer de fabriek of het magazijn van KijkopGaragedeuren of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. 7.2 De tussen KijkopGaragedeuren en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen. 7.3 Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. 7.4 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. 7.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico. 7.6 KijkopGaragedeuren heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaardt KijkopGaragedeuren geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

Artikel 8: Verzending 8.1 Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van KijkopGaragedeuren komen, geschiedt zulks op de voor haar voordeligste wijzen en datum, indien op verzoek van de afnemer een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 9: Risico- en eigendomsoverdracht
9.1 Het risico voor door KijkopGaragedeuren te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1.
9.2 Alle door KijkopGaragedeuren geleverde zaken blijven eigendom van KijkopGaragedeuren tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen KijkopGaragedeuren in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 10: Betaling 10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door KijkopGaragedeuren aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 10.2 KijkopGaragedeuren is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. 10.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 10.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtsweg in verzuim te zijn zonder dat andere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van KijkopGaragedeuren op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan KijkopGaragedeuren een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend. 10.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom, vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd het recht van KijkopGaragedeuren, om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen. 10.6 In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te stellen voor volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen vermeerderd met de rente en kosten door middel van een ten gunste van KijkopGaragedeuren af te geven bankgarantie.

Artikel 11: Overmacht 11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van KijkopGaragedeuren, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet. 11.2 Indien KijkopGaragedeuren door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12: Garantie 12.1 KijkopGaragedeuren staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn. 12.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien: de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden; de door KijkopGaragedeuren gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag, plaatsing etc van de geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd; de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval; klachten omtrent functionering of verborgen gebreken KijkopGaragedeuren niet binnen de garantietermijn hebben bereikt; de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond. 12.3 KijkopGaragedeuren is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van orde, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door KijkopGaragedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van KijkopGaragedeuren. 12.4 Afnemers verbinden zich KijkopGaragedeuren te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking tot door KijkopGaragedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen. 12.5 Indien KijkopGaragedeuren ter plaatse aard en omvang van de schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 13: Reclames 13.1 Reclames betreffende uitvoering van de door KijkopGaragedeuren verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens KijkopGaragedeuren vervalt. 13.2 Reclames ter zake van beschadiging van de door KijkopGaragedeuren geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan KijkopGaragedeuren te worden bevestigd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens KijkopGaragedeuren vervalt. 13.3 Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens KijkopGaragedeuren vervalt. 13.4 De door KijkopGaragedeuren aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd. 13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. 13.6 KijkopGaragedeuren dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken. 13.7 Retourzending van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van KijkopGaragedeuren. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient KijkopGaragedeuren binnen 30 dagen na datum van goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen. 13.8 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan KijkopGaragedeuren kiezen de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft, repareren of vervangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 14.1 De aansprakelijkheid van KijkopGaragedeuren voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie. 14.2 KijkopGaragedeuren is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van KijkopGaragedeuren voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten. 14.3 Behoudens opzet van KijkopGaragedeuren, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten. 14.4 In alle gevallen waarin KijkopGaragedeuren gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, teharer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor, of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van KijkopGaragedeuren, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 14.5 De werknemers van KijkopGaragedeuren of door KijkopGaragedeuren voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst. 14.6 Iedere vordering tegen KijkopGaragedeuren vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering. 14.7 De afnemer zal KijkopGaragedeuren, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door KijkopGaragedeuren van de overeenkomst in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens KijkopGaragedeuren.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht 17.1 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in ’s Hertogenbosch overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van één der partijen. 17.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.t Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van één der partijen. 17.3 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Ontbinding en annulering 15.1 Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is KijkopGaragedeuren gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen. 15.2 Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van KijkopGaragedeuren. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de afnemer aan KijkopGaragedeuren verschuldigd: de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten; de door KijkopGaragedeuren gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16: Rechten van industrieel en commercieel eigendom 16.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van KijkopGaragedeuren en mogen behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke KijkopGaragedeuren lijdt en/of zal lijden tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan KijkopGaragedeuren worden teruggegeven.